КАЛКУЛАТОР ПОТРОШЊЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА  
     
Број дана обрачунског периода:  

Утрошена електрична енергија – у рачуну се појављује као „активна енергија“ и изражава у киловат-сатима (кWh). Плаћа се број утрошених киловат-сати током обрачунског периода. Уколико купац има двотарифно бројило, електрична енергија се обрачунава по вишој и нижој тарифи. Уколико има једнотарифно бројило, електричну енергију увек купује по једној тарифи, односно цени одређене зоне. Укупан број утрошених киловат-сати је, без обзира на то да ли купац има једнотарифно или двотарифно бројило, распоређен по зонама (зелена - до 350 кWh , плава – од 351 до 1600 кWh и црвена од 1601 кWh). Овакав распоред зона примењује се за обрачунски период од 30 дана, док се у осталим случајевима шире или смањују зоне пропорционално броју дана обрачунског периода.

Обрачунска снага – изражава се у киловатима. Један киловат обрачунске снаге плаћа се 54.2580 динара. Накнада за снагу плаћа се сваког месеца. Зависи од одобрене снаге, тј. снаге коју је купац тражио, односно уговорио, а електродистрибуција одобрила као највећу једновремену снагу укључених уређаја у стану/кући. Она је одређена и осигурачима у домаћинству. Електродистрибуција ту снагу ставља купцу на располагање кад год је то њему потребно. Једном годишње купац може да захтева од дистрибуције да му се смањи одобрена снага и да потом плати трошкове уградње и трошак набавке осигурача који му обезбеђују ту уговорену снагу. Уколико купац жели већу снагу од оне која му је одобрена, може да поднесе захтев за повећање снаге (једном годишње), после чега дистрибуција проверава да ли има техничких могућности за одобравање веће снаге.

Трошак гарантованог снабдевача – Фиксна накнада у износу од 160.6695 динара.

Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије - Накнада за обновљиве изворе енергије. Рачуна се као производ укупне утрошене енергије и цене 0.801 дин/кWh.

Накнада за унапређење енергетске ефикасности - рачуна се као производ укупне утрошене енергије и цене 0,015 дин/kWh.

Врста бројила:
Утрошено:   kWh
 
 
Врста прикључка:   Одобрена снага:
Утрошено
(kW/kWh)
Цена
по јединици
Износ
(дин)
ЗЕЛЕНА ЗОНА Виша тарифа: 0 0 0
Нижа тарифа: 0 0 0
Једнотарифно(ЈТ)/ДУТ 0 0 0
ПЛАВА ЗОНА Виша тарифа: 0 0 0
Нижа тарифа: 0 0 0
Једнотарифно(ЈТ)/ДУТ 0 0 0
ЦРВЕНА ЗОНА Виша тарифа: 0 0 0
Нижа тарифа: 0 0 0
Једнотарифно(ЈТ)/ДУТ 0 0 0
Обрачунска снага: 0 0 0
Трошак гарантованог снабдевача:     0
Накнада за повл. произв. ел. енергије: 0 0 0
Накнада за унапређење енергетске ефикасности: 0 0 0
Основица за обрачун акцизе:   0
Износ акцизе (7,5%): 0
Основица за обрачун ПДВ-а: 0
ПДВ (20%): 0
Задужење за обрачунски период: 0
Такса за јавни медијски сервис: 0
Укупно задужење за обр. период: 0
* У овај обрачун није укључено претходно стање на вашем рачуну, дуг или камата.
* Резултат рада калкулатора није званична информација